RECYCLING NA MIARĘ. ALARM DLA ZIEMI - 2020

Data publikacji: 13.02.2020 11:15
Kategoria: Patronaty
Komentarze


Fot.

RECYCLING NA MIARĘ. ALARM DLA ZIEMI - 2020

RECYCLING NA MIARĘ. ALARM DLA ZIEMI - 2020

 1. Czas trwania Konkursu: 12.02.2020 – 24.06.2020.
 2. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w terminie od 12.02.2020 do 24.02.2020 do godz. 23.59.
 3. Organizator powiadomi Szkoły zgłaszające o zakwalifikowaniu do Konkursu bądź niezakwalifikowaniu do Konkursu w terminie do dnia 26.02.2020 na adres mailowy wskazany
  w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Inauguracja Konkursu odbędzie się w dniu 02.03.2020 w siedzibie Plastyka wskazanej w § 1 pkt 2 w godzinach 10:00 – 13:30.
 5. Każda Szkoła zgłaszająca może nadesłać minimalnie 3 i maksymalnie12 prac konkursowych „Alarm dla Ziemi”. W ramach nadesłanych prac muszą znajdować się prace wykonane z  każdego odpadu – papier, plastik, tekstylia. 
 6. Prace konkursowe w oryginale, opisane zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu wraz z formularzami, o których mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, Szkoła dostarczy w terminie do dnia 25.05.2020 r. do godz. 16.00  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Recycling na miarę – Alarm dla Ziemi”. bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres: Fundacja VIVE Serce Dzieciom, 25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 6. Decydującą będzie data przyjęcia pracy przez Fundację.
 7. Kapituła dokona wyboru  zwycięskich prac konkursowych w terminie do dnia 29.05.2020r.
  1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów zostanie dokonane na uroczystym zakończeniu Konkursu w dniu 11.06.2020. Szkoły zostaną poinformowane przez Organizatorów o miejscu i godzinie rozpoczęcia uroczystości pocztą mailową na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
adv adv
Wiadomości
Reklama