Poseł Cieślak: apeluję o roztropność i rozsądek [PORADNIK]

Data publikacji: 13.03.2020 17:13
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
Poseł Michał Cieślak

Poseł Michał Cieślak
Fot. Piotr Kwaśniewski / Radio Kielce

Świętokrzyscy parlamentarzyści angażują się w kampanię informacyjną, mającą na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. Specjalny poradnik dla obywateli przygotowało biuro poselskie Michała Cieślaka z Porozumienia.

Jak informuje parlamentarzysta, obecnie najważniejsze jest, aby słuchać uważnie rzetelnych i sprawdzonych komunikatów rządowych.

- Apeluję o roztropność i rozsądek. Proszę o to, by stosować się do wszystkich zaleceń, żebyśmy jako społeczeństwo i państwo mogli przejść przez ten kryzys w jak najlepszym stanie. Dziś rząd Zjednoczonej Prawicy bierze pełną odpowiedzialność za państwo i za zdrowie obywateli - mówi parlamentarzysta.

PORADNIK DLA RODZICÓW, PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW PRZYGOTOWANY PRZEZ BIURO POSELSKIE POSŁA MICHAŁA CIEŚLAKA:

KORONAWIRUS - SZKOŁY, UCZELNIE, INSTYTUCJE KULTURY:

• Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

• Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Podejmujemy zdecydowane kroki, żeby ograniczyć w Polsce duże skupiska ludzi.

• Im mniej osób w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi.

• Nasze działania są możliwie dzięki rządowej specustawie, przyjętej przez parlament ponad podziałami politycznymi.

• To zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także uczelniach. To również zawieszenie działalności instytucji kultury.

• Edukacja i wsparcie rodziców:

od 12 do 25 marca  żłobki, przedszkola, szkoły i placówki szkolno-oświatowe zarówno publiczne, jak i prywatne, nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

pierwsze 2 dni (12-13 marca) to okres przejściowy. W przedszkolach i szkołach podstawowych nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a jedynie opiekuńcze. W tych dniach rodzice, którzy nie mogą podjąć opieki nad dziećmi, będą mieli zapewnioną opiekę nad dziećmi w przedszkolach i szkołach podstawowych.

dzięki rządowej specustawie rodzicom i opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie obciążają funduszu pracodawców.

zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów. 

• Szkolnictwo wyższe:

od 12 do 25 marca przez równo 2 tygodnie zostają zawieszone zajęcia na uczelniach.

• Instytucje kultury:

zdecydowaliśmy też o zawieszeniu od 12 marca działalności instytucji kultury - bibliotek, teatrów, oper, filharmonii, muzeów, kin, a także uczelni artystycznych.

• Wszystkie działania są możliwe dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa.

Apelujemy o śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN dot. sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektorów szkół.

Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Edukacja:

1. Jakich miejsc dot. zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Dot. to przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

poradni psychologiczno-pedagogicznych.

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

2. Co z praktykami zawodowymi odbywającymi się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?

Zawieszenie zajęć dot. również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu, w tym zagranicznych praktyk zawodowych - w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

 

3. Czy w okresie zawieszenia zajęć nauczyciele będą otrzymywać wynagrodzenie w standardowym wymiarze?

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy. W tym czasie nauczyciel nie jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

 

4. Działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych nie została zawieszona. Czy oznacza to że rodzic ma obowiązek posłać dziecko na zajęcia?

Decyzja o tym, czy posłać do takiego ośrodka dziecko, czy zostać z nim w domu – należy wyłącznie od rodziców. Nie zamykamy tego typu placówek ze względu na dobro dzieci. W niektórych przypadkach 2-tygodniowa przerwa w zajęciach może odbić się negatywnie na efektach terapii czy rehabilitacji.

Decyzja o obecności dziecka nie dot. jedynie sytuacji, gdy w ośrodku wychowawczym wychowankowie są umieszczeni na podstawie postanowienia  sądu, i tylko sąd mógłby zdecydować o zabraniu wychowanka z placówki.

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i żłobków. Jednak są takie miejsca, w których dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami będą nadal mogły odbywać zajęcia.

 

DODATKOWY ZASIŁEK:

5. Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?

Przysługuje on rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,

są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

 

6. Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku  opiekuńczego (14 dni)  nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

 

7. Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

Dzieci poniżej 8. roku życia są objęte takim zasiłkiem. Można z niego korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego 8 urodziny dziecka.

Przykład:

Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r. 

 

8. Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej www.zus.pl Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

 

9. Kogo prawny opiekun dziecka powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

Pracownik powinien poinformować:

pracodawcę,

zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę,

osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

 

10. Kiedy prawny opiekun dziecka powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

 

11. Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek  opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. 

 

12. Kto finansuje zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

 

SZKOLNICTWO WYŻSZE:

13. Czy można na uczelni prowadzić dalej działalność naukową?

Zawieszamy jedynie prowadzenie zajęć dydaktycznych (takich jak np. wykłady, seminaria, konserwatoria). Nie ograniczamy możliwości prowadzenia działalności naukowej. Uczelnie zyskują możliwość prowadzenia zajęć w formule e-learningu.

 

14. Kogo dotyczy zawieszenie zajęć?

Studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń prowadzonych na uczelniach. Dot. to również szkół doktorskich oraz studiów doktoranckich.

 

15. Czy uczelnie zostają całkowicie zamknięte?

Rektorzy i osoby kierujące innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie doktorantów  muszą zapewnić bieżące funkcjonowanie. Działalność naukowa na uczelniach nie jest wstrzymywana.

 

16. Czy zostają zawieszone również wybory rektorskie?

Zawieszenie zajęć dydaktycznych nie ma wpływu na terminarz wyborów rektorskich.

 

17. Czy zostanie zmieniony terminarz rekrutacji na studia?

Na ten moment nie przewidujemy zmian w kalendarzu rekrutacji na studia.

 

PRACA ZDALNA:

18. Kiedy pracodawca może zlecić tzw. pracę zdalną?

Przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie. Przepisy zakładają, że każdy pracodawca, profilaktycznie może zalecić pracę zdalną.

 

19. Czy można wnioskować o pracę zdalną?

Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może oczywiście wnioskować, ale jego wniosek nie wiąże w żaden sposób pracodawcy.

 

20. Czy praca zdalna to inaczej telepraca?

Nie, pojęcie „praca zdalna” jest pojęciem szerszym niż pojęcie telepracy. Praca zdalna wg ustawy polega po prostu na wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania na polecenie pracodawcy i w celu przeciwdziałania COVID-19.

 

21. Czy zmieni się moje wynagrodzenie, jeśli szef zleci mi tzw. pracę zdalną?

Nie. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie. Praca zdalna to zmiana miejsca wykonywania pracy, ale jest nadal pracą, dlatego należy się za nią wynagrodzenie.

 

22. Jak dokumentuje się pracę zdalną?

Jest to kwestia uzgodnień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Polecenie pracy zdalnej nie musi być wydane na piśmie. Jak każde inne polecenie służbowe może być wydane ustanie, mailem albo SMS-em. Pracodawca może potwierdzić to polecenie na piśmie.

 

Czym jest koronawirus?

• Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.

• Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

• Wirus przenosi się drogą kropelkową.

• Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób.

• Do zgonów dochodzi u 2–3 proc. osób chorych.

• Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

• Częste mycie rąk używając mydła i wody.

• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywanie ust i nosa. Zachowanie co najmniej metra odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

• Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,

masz podwyższoną temperaturę,

kaszlesz i masz duszności.

 

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?

• Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną,

zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Tagi do tego wpisu
Reklama