Tarcza Antykryzysowa - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Data publikacji: 15.04.2020 15:05
Kategoria: Wiadomości z regionu


Fot. KPRM

Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwiązania, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Na jaką pomoc mogą liczyć i jak ubiegać się o wsparcie? Przedstawiamy najczęstsze pytania przedsiębiorców i odpowiedzi na nie.Czy przedsiębiorca, który zamierza skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19 – może uzyskać pomoc ze środków FGŚP na podstawie art. 15g

Przedsiębiorca może skorzystać jednocześnie ze zwolnień ze składek ZUS oraz dofinansowania ze środków FGŚP, jednak nie otrzyma ze środków FGŚP dofinansowania do składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto dofinansowanie do wynagrodzenia zostanie pomniejszone o składki należne od pracownika, co do których nie będzie w tej sytuacji obowiązku ich odprowadzenia do ZUS.

Czy korzystając z dofinansowań, o których mowa w treści art. 15g można dodatkowo wnioskować o dofinansowanie, o którym mowa w treści art. 15zzb, jeśli spadek obrotów wystąpi na poziomie wyższym, tj. tym, o którym mowa w treści. art. 15zzb?

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki). Reasumując, jeśli przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła to nie może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia z FGŚP na tych samych pracowników.

Czy z pomocy FGŚP mogą skorzystać pracodawcy, którzy korzystają z pomocy na dofinansowanie stanowisk pracy z FP lub PFRON (umowy jeszcze trwają)?

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Reasumując przedsiębiorca który skorzystał z dofinansowania kosztów utworzenia stanowiska pracy ze środków FP lub PFRON może otrzymać dofinansowanie ze środków FGŚP, o którym mowa w art. 15g.

Jaką przyznać wysokość dofinansowania z FGŚP w sytuacji jeśli przedsiębiorca określi we wniosku, że zamierza skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS? Jeśli przedsiębiorca otrzyma decyzję zwolnienia z ZUS to do Funduszu powinien wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia z tyt. przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy netto dla pracownika? - składki ZUS zawierają się w kwocie brutto wynagrodzenia pracownika. (kalkulator nie wylicza wysokości dofinansowania bez składek ZUS)?

Dofinansowanie do wynagrodzenia zostanie pomniejszone o składki, co do których nie będzie w tej sytuacji obowiązku ich odprowadzenia do ZUS.

Co w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia osoby, które czasowo wykonują obowiązki, w związku z którymi ich wynagrodzenia finansowane są z innych środków publicznych, jednak od 1 maja 2020 "wracają" na uprzednio zajmowane stanowisko pracy, z wynagrodzeniem wskazanym w umowie, w całości finansowanym przez Pracodawcę?

Może skorzystać z dofinansowania na podstawie art. 15g od dnia 1 maja 2020 r., po spełnieniu ustawowych przesłanek określonych w art. 15g.

Czy ocena spadku obrotów dokonywana jest wyłącznie w chwili składania wniosku i dotyczy dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ( jako miesięcy porównywanych )? Czy wysokość obrotów w miesiącach kolejnych nie ma znaczenia dla trwałości dofinansowania i czasu jego trwania (3 miesiące)?

Ocena spadku obrotów jest dokonywana jednorazowo w chwili składania wniosku.

Pytanie od pracodawcy: pracodawca zatrudnia 4 tys. pracowników interesuje go przestój ekonomiczny i jednocześnie obniżenie wymiaru czasu pracy dla tych samych pracowników w różnych miesiącach, czy może złożyć 3 wykazy pracowników za każdy miesiąc osobno, jak to zrobić?

Czy jeden pracodawca może wystąpić o pomoc np. 1 miesiąc obniżony wymiar czasu pracy, a za 2 miesiące przestój? (firma meblarska ma front robót i materiały na 1 miesiąc pracy a potem niestety brak elementów sprowadzanych z Włoch)?

Tak, przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia w ramach przestoju ekonomicznego, a następnie o dofinansowania w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca w takim przypadku składa odrębne wnioski. Tj jeśli wprowadził przestój ekonomiczny w kwietniu to w kwietniu składa pierwszy wniosek np. na 2 miesiące, a następnie składa wniosek w czerwcu na dofinansowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy. I na odwrót.

Jak wyliczyć okres 3 miesięcy objęty dofinansowaniem ? Zgodnie z art. 16 ustawy świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. Jak wyliczyć okres 3 miesięcy objęty dofinansowaniem, wówczas gdy wniosek jest składany nie od pierwszego dnia miesiąca tylko w trakcie miesiąca. Np. wniosek składany 10 kwietnia to przedsiębiorca może wnioskować okres 10.04 do 9.07.2020 r. ? Czy mają to być miesiące kalendarzowe maj, czerwiec, lipiec. Czy mimo złożenia wniosku 10 kwietnia może wnioskować o cały kwiecień (taką informację przekazano na telekonferencji) wbrew zapisowi art. 16 ustawy „okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku”.

Pomimo, że przedsiębiorca złoży wniosek w połowie miesiąca to przyznane świadczenie może przysługiwać za cały miesiąc kalendarzowy i od tego miesiąca należy liczyć 3 miesięczny okres dofinansowania. Tj. jeśli przedsiębiorca złoży wniosek 10 kwietnia to dostanie dofinansowanie maksymalnie za miesiące kwiecień, maj, czerwiec. Warunkiem, jest obowiązywanie u przedsiębiorcy przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy od początku miesiąca, co powinno wynikać z zawartego porozumienia.

Do kiedy można ubiegać się o wypłatę dofinansowania z ustawy ?

Przepisy wprowadzające dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika ze środków FGŚP obowiązują przez 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 27 września 2020 r.

Jeśli spółka miała kiedyś straty ale pokrywane są z bieżących zysków, nie mają zaległości w ZUS, US, FGŚP, FP, FS, czy mogą złożyć wniosek?

Tak, jeżeli spółka spełnia warunki określone w art. 15g. tj. nie posiada zaległości wobec ZUS, odnotowała spadek obrotów gospodarczych oraz nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Przedsiębiorca chciałby, aby jedna grupa pracowała na przestoju i w tym czasie druga grupa byłaby na obniżeniu, a w następnym miesiącu na odwrót, ta grupa która była na przestoju  będzie na obniżeniu a ta grupa co była na obniżeniu będzie na przestoju. Czy istnieje taka możliwość ?

Tak, ale należy złożyć odrębny wniosek w każdym miesiącu obejmujący odpowiednio pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Czy przedsiębiorca, zatrudniający pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy za minimalnym wynagrodzeniem za pracę, który ubiega się o dofinansowanie wynagrodzeń z art. 15g ust. 10 (obniżenie wymiaru czasu pracy) powinien oprócz warunku obniżenia dotychczasowego wymiaru czasu pracy o 20 proc., tj. do 0,8 etatu – zobowiązany jest również obniżyć dotychczasowe wynagrodzenie o 20 proc.?

Konsekwencją obniżenia wymiaru czasu pracy, co do zasady jest również obniżka wynagrodzenia. Nie jest to jednak warunek konieczny.

Czy Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników, który ubiega się o dofinansowanie wynagrodzeń z art. 15g ust. 10 (obniżenie wymiaru czasu pracy), może obniżyć czas pracy przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia, ponieważ przedsiębiorca nie wie czy pracownicy wyrażą zgodę na  obniżenie wynagrodzenia?

Tak, przedsiębiorca jest zobowiązany do obniżenia wymiaru czasu pracy, z czym - co do zasady - wiąże się obniżenie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zachowania minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Ustawa daje możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 2 proc., jest możliwość obniżenia w niższym zakresie. np. o 10 proc.

W Art. 15g ust. 8 „Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19….” jest wskazane „Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może obniżyć wymiar czasu pracy o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu,….” czy zawsze jest to 20 proc. czy dopuszczamy zmniejszenie etatu o mniejszą ilość proc.

Dopuszczamy zmniejszenie etatu o mniejszą ilość proc. 20proc. to maksymalne możliwe obniżenie wymiaru czasy pracy jednak nie więcej niż do 0,5 etatu.

Czy pracownikowi, który przed obniżeniem był zatrudniony w wymiarze pełnego etatu z wynagrodzeniem 2600 zł, po obniżeniu do 0,8 etatu należy zagwarantować wynagrodzenie minimalnego - 2600 zł, czy obniżone do 2080 zł? W naszej ocenie musi być zagwarantowane wynagrodzenie minimalne. Co należy zrobić, jeżeli pracodawca w wykazie pracowników wykazał kwotę 2080 zł  ? Czy wniosek należy odrzucić i poinformować o obowiązku korekty i złożenia poprawionego wniosku ? 

Wykazana kwota 2080 jest prawidłowa, należy zagwarantować minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Czy w przypadku, gdy osoba będzie przebywała na zasiłku chorobowym to czy pracodawca może objąć ja porozumieniem dotyczącym obniżenia wymiaru czasu pracy i wnioskować o dofinansowanie do jej wynagrodzenia, w sytuacji gdy pobiera zasiłek z ZUS (pracodawca chciałby objąć tę osobę porozumieniem, zakładając że nie wypłaci jej  za okres pobierania zasiłku – chociaż przepisy ustawy z 11 października 2013 dopuszczały taką możliwość - ale jak wróci ze zwolnienia byłaby już w obniżonym wymiarze czasu pracy)?

Tak, można objąć takiego pracownika porozumieniem, ale wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzenia na tego pracownika można dopiero gdy powróci z zasiłku chorobowego.

Czy treść porozumienia z przedstawicielami pracowników ma wskazywać dane dotyczące konkretnych pracowników ( ze wskazaniem danych osób objętych przestojem oraz związane z tym dane dotyczące redukcji wysokości wynagrodzenia, ew. dane osób objętych obniżeniem wymiaru czasu pracy, wraz z  danymi o wysokości redukcji oraz związanej z tym proporcjonalnej redukcji wynagrodzenia ), czy też wskazywać jedynie grupy Pracowników ( ze względu na zajmowane stanowiska, ew. stopień/wykształcenie, jeśli z tego tytułu istnieją różnice w wynagrodzeniach ) i wskazanie rodzaju zastosowanej instytucji mającej na celu ochronę miejsc pracy wraz z danymi o wysokości nowych wynagrodzeń oraz ew. wartości obniżenia wymiaru czasu pracy?

W porozumieniu określa się co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Czy przedsiębiorca, który złożył do WUP wniosek o przyznanie świadczeń np. 06.04.2020 r. dołączając Porozumienie zawarte dnia 01.04.2020 r. i zaznaczając we wniosku że wnosi o przyznanie świadczeń od 01.04.2020 r. – otrzyma świadczenia za okres maks. 3 m-cy przypadających od daty 06.04.2020 r. (zgodnie z art. 15g ust. 16 ustawy) czy od wnioskowanej daty 01.04.2020 r. ?

W takim przypadku przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku (wpływu do wojewódzkiego urzędu pracy), czyli od 1 kwietnia 2020 r.

Czy w przypadku przedsiębiorcy, który złożył do WUP wniosek o przyznanie świadczeń dołączając Porozumienie zawarte np. dnia 15.04.2020 r. i zaznaczając we wniosku że wnosi o przyznanie świadczeń od 15.04.2020 r. – pierwszy miesiąc (15-30.04.2020 r.) należy traktować jako pełny miesiąc ?

Termin wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy powinien zostać określony w porozumieniu. Jeżeli ww. rozwiązania zostały wprowadzone od 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie za cały miesiąc kwiecień. Przy założeniu, że w kwietniu złoży wniosek.

Natomiast jeśli będzie wskazane, że porozumienie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia to prawidłowe w tym przypadku oznaczenie pierwszego pełnego miesiąca jako okres od 15.04.2020 r. do 14.05.2020 r.

Jeżeli porozumienie z przedstawicielami pracowników zostanie zawarte w dniu 6 kwietnia 2020 roku i z tym dniem ( bądź dniem następnym ) złożony zostanie wniosek, od kiedy winien nastąpić przestój/nastąpić ograniczenie w wymiarze czasu pracy? Czy dofinansowanie będzie przysługiwało na okres 3 miesięcy od dnia 6 bądź 7 kwietnia 2020 roku, zaś do tego dnia tryb pracy winien pozostać bez zmian, z pełnym finansowaniem ze strony pracodawcy?

Termin wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy powinien zostać określony w porozumieniu. Jeżeli ww. rozwiązania zostały wprowadzone od 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie za cały miesiąc kwiecień. Przy założeniu, że w kwietniu złoży wniosek.

Czy przedsiębiorca który ubiega się o dofinansowanie wynagrodzeń z art. 15g ust. 10 (obniżenie wymiaru czasu pracy), może ująć pracownika zatrudnionego od 01.04 2020 r. ( umowę zawarto 20.03.2020), jeżeli tak to jak należy wypełnić „Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP”?

Może, w rubryce gdzie podaje się wynagrodzenie z poprzedniego miesiąca należy wskazać kwotę przed obniżeniem wymiaru czasu pracy, wynikającą z umowy o pracę.

Pytanie od pracodawcy: spadek dochodów zaistniał w okresie od 05.02-04.03.2020 do okresu 05.03-04.04.2020 czy w tym przypadku mogę podpisać porozumienie z pracownikami od 01.04.2020 do 30.06.2020, czy te daty nie kolidują ze sobą?

Okres porównawczy w zakresie obliczania spadku obrotów gospodarczych jest określony odrębnie od okresów wypłaty świadczenia. Podane terminy nie kolidują ze sobą.

Czy będą  składane wykazy przez pracodawców co miesiąc, tak jak to było przy poprzedniej ustawie?

Nie, przedsiębiorca składa jeden wykaz pracowników wraz z wnioskiem a następnie informuje tylko o zmianach, które mają wpływ na wysokość wypłaconych świadczeń.

W par. 1 pkt 2 umowy jest mowa o przekazywaniu pracodawcy pieniędzy w równych ratach? A co zrobić jeśli wniosek do WUP wpłynie w połowie kwietnia, co wtedy?

Ilość transz odpowiadać będzie ilości miesięcy wskazanych we wniosku Przedsiębiorcy. Jeśli wniosek wpłynie w połowie kwietnia to dofinansowanie będzie przysługiwało do wynagrodzeń za miesiąc kwiecień i następnie w miesiącach wskazanych we wniosku. Dofinansowanie będzie dotyczyło całego miesiąca, z uwzględnieniem zawartego porozumienia.

W umowie o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 w § 5. Ust 3 jest zapis

„ W razie odmowy poddania się przez Przedsiębiorcę kontroli lub w razie faktycznej niemożności przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 4*, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z którego otrzymał środki, w terminie określonym w § 3 zdanie wstępne, całości środków, o których mowa w § 1 ust. 1 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków „

CO W SYTUACJI KIEDY PRZEPROWADZENIE KONTROLI REALNIE JEST NIE MOŻLIWE Z PRZYCZYN NIE LEŻĄCYCH PO STRONIE WNIOSKODAWCY (np. nadal trwa stan zagrożenia epidemiologicznego lub jest inna sytuacja uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli).  Czy w tej sytuacji będzie musiał zwrócić środki?

Umowa - https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11905422/umowa_fgsp.pdf/2142f1b9-fa61-49f6-a964-430433169432?t=1585727523735

 * art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy do której odnosi się ww umowa -  „Marszałek województwa może przeprowadzać kontrolę u przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania postanowień umowy o wypłatę świadczeń, wydatkowania środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i w tym celu może żądać okazania wszelkiej dokumentacji z tym związanej oraz żądać złożenia stosownych wyjaśnień.”

Przedsiębiorca nie będzie ponosił negatywnych skutków niemożności poddania się kontroli w wyniku okoliczności prawnych (stany wyjątkowe, szczególne przepisy uniemożliwiające poddanie się kontroli – nie są to okoliczności faktyczne) oraz okoliczności faktycznych całkowicie niezależnych od Przedsiębiorcy (siła wyższa, inne wyjątkowe okoliczności związanie z niemożliwym do przewidzenia rozwojem epidemii). Zapis ten dotyczy sytuacji, w której poddanie się kontroli jest możliwe prawnie i faktycznie, a przeszkody istnieją po stronie przedsiębiorcy.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo, aby spełniało warunki niezbędne do podpisania umowy, zaciągania zobowiązań?

W tym zakresie obowiązują regulacje określone w kodeksie cywilnym.

Czy pracodawca może wnioskować o świadczenia od 01.04.2020 jeśli porozumienie podpisał 15.04.2020?

Tak, jeśli z porozumienia wynika, że od 1 kwietnia pracownicy zostali objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Kwota wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego w wykazie - jaką kwotę brutto należy wpisać  ?  Czy kwotę z umowy, czy rzeczywiście należną za III/20 np. łącznie z premią uznaniową. Co z osobami, które w miesiącu III/20 były na zwolnieniu i otrzymywały zasiłek z ZUS ?

W art.15g jest mowa o wynagrodzeniu pracownika, przez co należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek, jak np. wykonywania określonych zadań. Wynagrodzenie zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym - nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Z objaśnień do wniosku wynika, że za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę Przedsiębiorcy (instrukcja do wniosku) to może rodzić trudności przedsiębiorcy do określenia okresu o jaki chce wnioskować dofinansowanie, bo zgodnie z ustawą może wnioskować za 3 miesiące po dniu złożenia wniosku. Jeśli wniosek wysyła pocztą zwykłą to na moment wypełniania wniosku przedsiębiorca nie będzie wiedział kiedy wniosek wpłynie do Urzędu tym samym będzie wnioskował o hipotetyczny okres dofinansowania?

Przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie za miesiąc w którym wniosek wpłynie do wup-u. Aby uniknąć takich sytuacji przedsiębiorca może złożyć wniosek elektronicznie i ta forma jest zalecana.

Kiedy przekazywać środki przedsiębiorcy ?

Zgodnie z art. 11 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, którą stosujemy odpowiednio – środki są przekazywane miesięcznie z dołu, co oznacza, że jeśli przedsiębiorca zgodnie z regulaminem wynagradzania pensje płaci np. do 10 każdego miesiąca to świadczenie z FGŚP za kwiecień należy przekazać na konto przedsiębiorcy np. 6 maja aby mógł wypłacić pracownikom w terminie zgodnie z obowiązującym regulaminem? Czy jednak można te środki przekazać wcześniej tj. niezwłocznie po otrzymaniu limitu np. 15 kwietnia i wtedy środki z FGŚP będą czekały na koncie przedsiębiorcy aż do obowiązującego go terminu wypłaty tj. 10 maja?

Środki będą przekazywane niezwłocznie w równych miesięcznych transzach.

Czy przedsiębiorca zatrudniający 1 pracownika zamiast porozumienia, o którym mowa w art. 11 ustawy może w aneksie do umowy o pracę określić warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy?

Art. 15g ust. 11 wyraźnie wskazuje na konieczność zawarcia porozumienia. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu, a nie w aneksie do umowy.


Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

I. Pytania ogólne

1. Kto może skorzystać z Tarczy Antykryzysowej?

Tarcza Antykryzysowa daje prawo do:

1)  świadczenia postojowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób wykonujących umowy cywilnoprawne;

2) zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. przez:

-  osoby opłacające składki na własne ubezpieczenia, którzy prowadzili działalność przed
1 lutego 2020 r. i ich przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł),

- duchownych,

- płatników, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób i byli płatnikami przed 1 lutego 2020 r.;

3) ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności od stycznia 2020 r. bez opłaty prolongacyjnej – dla wszystkich płatników.

 2.  Czy z ulgi będzie mogła skorzystać osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności 1 marca 2020 r.?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje następującą pomoc dla płatników: świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek za okres marzec-maj br. oraz ulgi (odroczenie terminu płatności albo rozłożenie na raty należności bez opłaty prolongacyjnej).

Każda z tych pomocy ma określone warunki, które muszą być spełnione.

Osoba, która rozpoczęła działalność 1 marca br. nie może skorzystać ze świadczenia postojowego ani ze zwolnienia z opłacania składek, gdyż warunkiem dla tych osób jest rozpoczęcie działalności przed 1 lutego 2020 r.Może natomiast za marzec 2020 r. i dalsze miesiące (do zakończenia stanu epidemicznego lub stanu epidemii) skorzystać z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej.

 3. Skąd mam wziąć formularze wniosków o wsparcie z ZUS?

Wnioski do wydruku są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem złożenia wniosku do ZUS jest przekazanie go drogą elektroniczną przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wszystkie wnioski związane z uzyskaniem wsparcia z ZUS są tam dostępne. Na stronie www.zus.pl można natomiast zapoznać się ze szczegółowymi informacjami jak - krok po kroku - takie wnioski wypełnić i wysłać elektronicznie.

II. Zwolnienie z opłacania składek

1. Jeżeli nie miałem przychodu w lutym i w marcu, to czy mogę skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek od lutego do kwietnia?

W przepisach Tarczy Antykryzysowej przewiduje się  zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne (w tym dobrowolne chorobowe), na ubezpieczenie zdrowotne,  Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy), jeżeli:

- działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r;

-  przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika. Jeżeli więc złoży Pan wniosek o zwolnienie z opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r., to będzie brany pod uwagę przychód za marzec 2020 r. Jeżeli przychód w marcu 2020 r. wynosił 0 zł, oznacza to, że jest mniejszy od kwoty 15 681 zł, a więc za okres od marca do maja 2020 r. będzie Pan zwolniony z opłacania należności z tytułu składek, o ile na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się Pan w trudnej sytuacji finansowej.

Uwaga! Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca, który  ubiega się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, nie spełniał 31 grudnia 2019 r. kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, czyli nie powinien mieć opóźnień w płatnościach, które przekraczają trzy miesiące.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, których dotyczy Tarcza Antykryzysowa, będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Gdyby nie opłacił Pan składki za luty 2020 r., to nie będzie ona objęta zwolnieniem. Może być za to objęta ulgą w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty. Taka ulga jest udzielana na wniosek płatnika. Od należności za luty 2020 r. nie będzie naliczana opłata prolongacyjna, zostaną natomiast naliczone odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku o ulgę.

2. Czy muszę zapłacić całą składkę za marzec, czy tylko jej część? Czy mogę liczyć na jej umorzenie?

W przepisach Tarczy Antykryzysowej przewiduje się zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne (w tym dobrowolne chorobowe), na ubezpieczenie zdrowotne,  Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy), jeżeli:

- działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r;

- przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Zwolnieniem mogą być objęte tyko te składki, które nie zostały opłacone na dzień złożenia wniosku. Jeżeli  za miesiąc marzec 2020 r. została opłacona część składki, to zwolnienie będzie obejmowało tylko tę część, która nie została opłacona. Należy jednak pamiętać, że dla osób, które deklarują podstawę wymiaru składek, zwolnieniu podlegają należności ustalone od obowiązującej dla nich najniższej podstawy wymiaru.

3. Jak ustalać liczbę ubezpieczonych dla mikroprzedsiębiorcy? Jeśli ma się dwóch pracowników zatrudnionych na pół etatu, to czy można potraktować ich jako jednego pracownika?

W przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek nie bierze się pod uwagę definicji mikroprzedsiębiorcy. Warunkiem jest, aby na dzień 29 lutego 2020 r. do ubezpieczeń społecznych płatnik zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych i aby był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. Nie ma w tym przypadku znaczenia wymiar czasu pracy, każdy zgłoszony pracownik jest uwzględniany w liczbie ubezpieczonych.

 4. Czy wysokość dochodów za okres marzec–maj ma wpływ na zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec–maj?

Warunek wysokości przychodu (a nie dochodu) ma znaczenie wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą opłacających składki na własne ubezpieczenie. Jeżeli zwolnienie ma dotyczyć składek za okres od marca do maja 2020 r., to uwzględnia się przychód osiągnięty w marcu 2020 r. Przychód uzyskany w marcu nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
(tj. 15 681 zł).

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika.

5. Co z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, jeśli złożę wniosek o zwolnienie z opłacania składek? Czy zwolnienie z opłacania składek przerwie bieg terminu podlegania temu ubezpieczeniu?

Osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mimo zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

6. Mam zadłużenie w ZUS (płacę po terminie). Czy będę mógł wystąpić o zwolnienie z opłacania składek?

W takim przypadku istotne jest, za jaki okres posiada Pan zadłużenie w ZUS. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później z powodu epidemii COVID-19 napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca, który  ubiega się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie spełniał 31 grudnia 2019 r. kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, czyli nie powinien mieć opóźnień w płatnościach, które przekraczają trzy miesiące.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w Tarczy Antykryzysowej, będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień
31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż
12 miesięcy. 

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia umowę z Zakładem o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

7. Jak ustalić czy jestem mikroprzedsiębiorcą?

W przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek nie bierze się pod uwagę definicji mikroprzedsiębiorcy. Warunkiem jest, aby na dzień 29 lutego 2020 r. do ubezpieczeń społecznych płatnik zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych i aby był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.

8.  Czy osoby prowadzące działalność i zgłaszające oprócz siebie tylko osobę współpracującą skorzystają z możliwości niepłacenia składek za siebie i osobę współpracującą?

Tak, pod warunkiem, że na dzień 29 lutego 2020 r. osoba prowadząca działalność i osoba współpracująca były zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, a działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r. 

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i dotyczy składek za okres od marca 2020 r. do maja 2020 r.

9.  Czy w przypadku mikroprzedsiębiorców będzie badany przychód za luty 2020 r.?

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, należy mieć zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020 r. Nie ma przy tym znaczenia, czy ktoś jest mikroprzedsiębiorcą. Przychód jest brany pod uwagę w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. W tym przypadku przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

10. Czy wspólnik spółki cywilnej może skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek?

Tak. Może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za siebie za marzec, kwiecień i maj
2020 r. jeżeli był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 r.. Zwolnienie jest udzielane na wniosek płatnika pod warunkiem, że płatnik 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji (zwolnienie z opłacania składek stanowi pomoc publiczną zgodnie
z regulacjami UE).

11. Czy do limitu 9 pracowników wlicza się zleceniobiorców i praktykantów?

Żeby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, należy na dzień 29 lutego 2020 r. mieć zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Wlicza się zleceniobiorców i innych ubezpieczonych, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych (także praktykantów jeżeli byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w tej dacie).

12. Czy wspólnik spółki innej niż cywilna może umorzyć składki?

Tak, jeżeli jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki partnerskiej, spółki jawnej albo spółki komandytowej i prowadził działalność przed 1 lutego
2020 r. może być zwolniony z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika pod warunkiem, że płatnik w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji (zwolnienie z opłacania składek stanowi pomoc publiczną zgodnie z regulacjami UE). Dodatkowo brany jest pod uwagę przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

13. Czy ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r. może skorzystać płatnik składek, który jest spółką z o.o.?

Tak. Spółka z o.o. może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek jako płatnik składek, o ile spełni niezbędne warunki. Jednym z ich jest zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020r.

14. Z powodu sytuacji z koronawirusem ZUS umożliwia złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek na 3 miesiące. Czy to oznacza, że:

a) po 3 miesiącach nie trzeba będzie płacić kwoty, która nie została zapłacona przez 3 miesiące?

Jeżeli zostaną spełnione wymagania dla pomocy polegającej ze zwolnienia z płacenia składek za okres marzec-maj br., i wniosek zostanie rozpatrzony przez ZUS pozytywnie, nie będzie konieczności opłacania składek za te  miesiące. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzję.

Jedynie w sytuacji wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik składek zobowiązany zostanie do opłacenia należności początkowo objętych zwolnieniem wraz z odsetkami za zwłokę. Należności te będą podlegały przymusowemu dochodzeniu na zasadach ogólnych.

b) płatnik składek będzie przez te 3 miesiące objęty ubezpieczeniem zdrowotnym?

Tak. Pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych ewidencjonowana jest na ich kontach.

c) po 3 miesiącach będzie miał prawo do chorobowego?

Tak. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych ewidencjonowana jest na ich kontach.

15. Jestem emerytem i prowadzę działalność jednoosobową. Opłacam tylko składkę zdrowotną. Czy zwolnienie z opłacania składek dotyczy też składki zdrowotnej?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje zwolnienie ze składek dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Aby skorzystać ze zwolnienia, musi Pan spełnić następujące warunki:

- prowadzić działalność przed 1 lutego 2020 r.;

-  przychód uzyskany przez Pana w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
(tj. 15 681 zł).

Uwaga! Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca, który ubiega się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, nie spełniał 31 grudnia 2019 r. kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, czyli nie powinien mieć opóźnień w płatnościach, które przekraczają trzy miesiące.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, których dotyczy Tarcza Antykryzysowa, będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

16. Czy u osób duchownych badany jest przychód z poprzedniego miesiąca? Co jeśli taka osoba ma inne zatrudnienie np.: umowę o pracę, zlecenie, działalność gospodarczą, pracuje w służbie mundurowej?

W tarczy antykryzysowej przewiduje się m.in. skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. przez duchownych będących płatnikami składek na własne ubezpieczenia. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika. Dla osób deklarujących podstawę wymiaru składek zwolnienie obejmuje należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej dla nich najniższej podstawy ich wymiaru.

Zwolnienie z opłacania dotyczy składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Warunkiem zwolnienia z opłacenia składek jest złożenie przez płatnika dokumentów rozliczeniowych (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż
do 30 czerwca 2020 r.

Zatem nie będzie badany przychód z poprzedniego miesiąca nawet jeśli duchowny ma inne zatrudnienie np.: umowa o pracę , zlecenie, działalność gospodarcza, służba mundurowa.

17. Czy komornik sądowy, twórca, artysta, osoby prowadzące placówki oświatowe publiczne i niepubliczne, które nie mają wpisu do CEIDG lub KRS, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień, maj i innych ulg tarczy antykryzysowej?

Tak. Ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może skorzystać każdy płatnik, o ile na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych i był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. Osoby te mogą skorzystać również z innych ulg o ile spełnią warunki do ich przyznania.

18. Czy wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek mogę złożyć w kontekście dwóch miesięcy (kwietnia, maja), ponieważ w marcu przekroczyłem już przychody? Czy uzyskanie w maju przychodu przekraczającego limit spowoduje powstanie obowiązku składkowego za ten miesiąc?

Tak, wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek może dotyczyć składek za okres kwiecień i maj 2020 r. Przy ustalaniu prawa do zwolnienia jest badany tylko przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku o zwolnienie, w tym przypadku będzie to przychód osiągnięty w kwietniu. Zwolnienie będzie dotyczyło kwietnia i maja.

19. Czy otrzymywanie innych dotacji (np. z PUP, PFRON) jest przeszkodą w zwolnieniu z obowiązku składkowego?

Nie. Zwolnienie z opłacania należności nie jest uzależnione od uzyskania innych świadczeń wynikających z ustawy „tarcza antykryzysowa”. Należy jednak, w tych urzędach ustalić,
czy w przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek są możliwe dotacje, o których mowa w pytaniu.

20. Czy zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy również przedsiębiorców, którzy pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem i w tym czasie nie prowadzą działalności?

Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu, za który został złożony wniosek, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł).

21. Czy osoba, która odwiesiła działalność w marcu (zawieszona od grudnia) będzie mogła być zwolniona z obowiązku opłacania składek?

Tak, jeżeli spełni warunki określone w ustawie.

22. Czy automatycznie płatnik nie będzie musiał opłacać składek?

Nie, podstawą zwolnienia z opłacania składek jest złożenie wniosku (RDZ). Wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik może złożyć nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Dodatkowo warunkiem zwolnienia z opłacenia składek jest złożenie przez płatnika dokumentów rozliczeniowych (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje. Jeżeli płatnik jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne dodatkowo przychód w pierwszym miesiącu za który jest składany wniosek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł).

23. Czy za każdy miesiąc trzeba składać ? Czy można od razu przez 3 miesiące nie opłacać składek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik może złożyć jednorazowo, nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Za każdy miesiąc należy natomiast złożyć dokumenty rozliczeniowe (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje.

24 Czy osoba, która zawiesi działalność 1 kwietnia, będzie mogła się starać o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec? Osoba ta w ramach prowadzonej działalności nie osiąga przychodów w związku z epidemią.

Tak. W tarczy antykryzysowej ulgi są przewidziane dla płatników, którzy rozpoczęli działalność przed 1 lutego 2020 r. Zatem jeśli działalność będzie zawieszona od 1 kwietnia br., to można złożyć wniosek (RDZ) o zwolnienie z opłacania składek za marzec.

25. Jeżeli płatnik zlikwidował działalność (np. 16 marca 2020 r.), czy może złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za część miesiąca marca?

Tak. Zwolnieniem mogą być objęte tyko te składki, które nie zostały opłacone na dzień złożenia wniosku. Jeżeli za marzec 2020 r. została opłacona część składki, to zwolnienie będzie obejmowało tylko tą część, która nie została opłacona. Należy jednak pamiętać, że dla osób deklarujących podstawę wymiaru składek zwolnieniu podlegają należności ustalone
od obowiązującej dla nich najniższej podstawy wymiaru.

26.   Czy jeśli płatnik jest na zasiłku chorobowym, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania składek?

Tak. Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu za który został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł).

Czy osoba na urlopie macierzyńskim do 5 kwietnia – prowadzi działalność, czy będzie mogła skorzystać z umorzenia składek za kwiecień i maj?

Tak. Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu za który został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł).

28. Samozatrudnieni nie mogą przekroczyć 15 681 zł netto czy brutto? I w tym przypadku przez jaki czas nie muszą opłacać składki do ZUS?"

Brutto, ponieważ jest to przychód. Przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

29. Czy jeśli mamy spółkę cywilną to zwolniony ze składek może być każdy ze wspólników i spółka za zatrudnionych pracowników (5 pracowników)?

Tak. Ze zwolnienia może skorzystać każdy wspólnik jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki na własne ubezpieczenie (po spełnieniu warunków określonych w ustawie) oraz spółka o ile zgłosiła do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

30. Jeśli osoba prowadząca działalność zgłosiła na ZCNA członka rodziny, to czy przy zwolnieniu z opłacania składek członek rodziny zachowa prawo do świadczeń?

Tak, pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń.

31.  Czy w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorca, który rozpoczął jednoosobową działalność 26 lutego 2020 r. i opłaca tylko składkę zdrowotną, ponieważ jest także pracownikiem etatowym, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia opłaty składki zdrowotnej?

Nie. W tarczy antykryzysowej ulgi są przewidziane dla płatników, którzy rozpoczęli działalność przed 1 lutego 2020 r. W tej sytuacji, gdy działalność została rozpoczęta 26.02.2020 za marzec oraz dalsze miesiące (do zakończenia stanu epidemicznego lub stanu epidemii) możliwe jest skorzystanie z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej.

III. Świadczenie postojowe

1. Jaka jest wysokość świadczenia postojowego dla zleceniobiorcy?

– Świadczenie postojowe przysługuje gdy przychód z umowy był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju
2020 r. kwota ta wynosi 15 595,74 zł);

Osoby, które pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, mogą liczyć na świadczenie postojowe:

-   w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., tj. 2080 zł
(2 600x80%=2080 zł), gdy wynagrodzenie z umowy zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był równy bądź wyższy od 1300 zł i lub

– w kwocie, która wynika z umowy, gdy wynagrodzenie ujęte w jednej umowie lub kilku umowach zlecenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, wynosi mniej niż 50% minimalnego  wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., tj. do kwoty  1299,99 zł.

 2. Prowadzę działalność i płacę z tego tytułu jedynie składkę zdrowotną, ponieważ mam także umowę o pracę. Czy przysługuje mi świadczenie postojowe?

Nie. Uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia – w tym przypadku tym innym tytułem jest umowa o pracę.

3. Czy mogę skorzystać ze  świadczenia postojowego, jeśli korzystam z Ulgi na start (z preferencyjnych składek)?

Tak. O przyznaniu świadczenia postojowego decydują inne warunki.

4. Co z osobami, które zawiesiły działalność w trakcie lutego, marca, kwietnia 2020 r.?

Osoby te mogą skorzystać ze świadczenia postojowego, jeżeli prowadziły działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.

5. Czy przy ustalaniu przychodu ma znaczenie, że w miesiącu złożenia wniosku uzyskałem płatności odroczonych faktur (przekroczony został limit przychodu), ale bieżące płatności nie są już realizowane?

Przychód, brany pod uwagę przy zwolnieniu z opłacania należności z tytułu składek jest to przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli więc te przychody zaliczone zostaną do miesiąca, który jest badany przy udzieleniu ustalaniu prawa do świadczenia postojowego to należy je uwzględnić we wniosku.

6. Czy osoba zatrudniona na umowę uaktywniającą będzie mogła skorzystać z postojowego, czy będzie traktowana jako zleceniobiorca?

Tak. Osoba zatrudniona na umowę uaktywniającą będzie traktowana jako zleceniobiorca.

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło),mogą  skorzystać ze świadczenia postojowego pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r.

Świadczenie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 80% = 2 080 zł). Wyjątek stanowią umowy z których osiągnięty przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym złożony został wniosek o świadczeni postojowe wynosi mniej niż 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 50% = 1 300 zł). Wtedy wysokość świadczenia odpowiada sumie wynagrodzeń z tych umów i nie przekracza 1 299,99 zł.

7. Czy świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne przysługują jedynie osobom, które wykonują czynności na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami? Czy świadczenie takie przysługuje również zleceniobiorcom, którzy wykonują umowy na rzecz np. osób prywatnych, stowarzyszeń, fundacji czy jednostek budżetowych? 

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne przysługują również zleceniobiorcom, którzy wykonują umowy na rzecz np. osób prywatnych, stowarzyszeń, fundacji czy jednostek budżetowych – o ile zostaną spełnione określone w ustawie i do wniosku (RSP-C) zostanie dołączona kopia, skan czy zdjęcie umowy.

8. Czy świadczenie dla osób samozatrudnionych będzie przysługiwało płatnikom, którzy posiadają zaległości składkowe (objęte lub nieobjęte układem ratalnym)?

Świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli:

  • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
  • a przychód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych i rentowych obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Dla wniosków składanych w kwietniu i maju kwota ta wynosi 15 595,74 zł.

W tym przypadku nie ma znaczenia zadłużenie z tytułu składek, gdyż nie jest to pomoc publiczna.

9. Czy pełnomocnik będzie mógł składać wnioski o postojowe w imieniu płatnika?

Tryb składania wniosków o świadczenie postojowe wynika wprost z przepisów Tarczy antykryzysowej. W przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, na warunkach zlecenia oraz umów o dzieło) wniosek o świadczenie postojowe jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż zleceniodawca oraz zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Jeżeli zleceniodawca, alba zamawiający działają przez pełnomocnika, to taki wniosek o świadczenie postojowe może być złożone przez pełnomocnika o ile w ZUS jest złożone pełnomocnictwo.

IV. Ulga w opłacaniu składek

1. Jeżeli złożyłem wniosek o odroczenie terminu płatności składek, to czy będę mógł skorzystać także z Tarczy Antykryzysowej?

W takim przypadku wystarczy tylko złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek. ZUS będzie przyjmował to, co jest korzystniejsze dla klienta. Jeśli więc należności nie zostały zapłacone, wniosek o odroczenie uwzględnimy tylko w stosunku do należności za luty 2020 r. Od należności za ten miesiąc nie będzie naliczona opłata prolongacyjna. Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą to możesz także złożyć wniosek o świadczenie postojowe.

2. Jeśli osoba prowadząca własną działalność złożyła już wniosek o odroczenie płatności za luty, marzec i kwiecień, to czy może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia składek za marzec-maj?

W takim przypadku wystarczy tylko złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek. ZUS będzie przyjmował to, co jest korzystniejsze dla klienta. Jeśli więc należności nie zostały zapłacone, wniosek o odroczenie uwzględnimy tylko w stosunku do należności za luty 2020 r. Od należności za ten miesiąc nie będzie naliczona opłata prolongacyjna.

3. Co z pracodawcami zatrudniającymi powyżej 20 pracowników? Czy mogą na coś liczyć ze strony ZUS?

Tak. Tacy przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności od stycznia 2020 r. bez opłaty prolongacyjnej.

4. Czy wniosek o odroczenie może złożyć osoba, która już zawiesiła działalność ?

Tak. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek, o którym mowa w ustawie „tarcza antykryzysowa” dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r. Jeżeli więc osoba, która zawiesiła działalność ma nieopłacone należności za okres od stycznia 2020 r. może wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu ich płatności lub rozłożenie na raty. Do umowy zostaną naliczone odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku, nie będzie należna opłata prolongacyjna.

Tagi do tego wpisu
Reklama