Regulamin Konkursów Antenowych

Data publikacji: 15.06.2013 09:14 / Data aktualizacji: 25.01.2019 12:49
Kategoria: Regulamin Konkursów /Źródło: Regulamin Konkursów Antenowych

organizowanych przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Kielcach "Radio Kielce" SA

Ogólny Regulamin Konkursów Antenowych

 obowiązuje od 25.05.2018 r.

I. Warunki ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki wszystkich konkursów organizowanych na antenie "Radia  Kielce"
    zgodnie z art. 919 Kodeksu Cywilnego, dla których nie powołano odrębnych regulaminów.
2. Wyłącznym organizatorem konkursów antenowych "Radia Kielce" jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach
    "Radio Kielce" SA z siedzibą w Kielcach, przy ul. Radiowej 4, 25-317 Kielce, tel. 41 36 30 500 – zwana w dalszej części
    niniejszego regulaminu "Radiem Kielce" SA
3. Konkursy antenowe przeznaczone są dla osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
    i są ograniczone technicznymi możliwościami odbioru programu radiowego.
4. W konkursach antenowych nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników "Radia Kielce" SA,
    a także pracownicy podmiotów będących fundatorami nagród w konkursach antenowych organizowanych przez "Radio
    Kielce" SA.

II. Warunki uczestnictwa w konkursach i przyznawanie nagród.
1. W celu wzięcia udziału w konkursach antenowych "Radia Kielce" SA należy spełnić warunki określone każdorazowo
    przez dziennikarza prowadzącego daną audycję radiową na antenie "Radia Kielce".
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursach antenowych "Radia Kielce" SA wyłącznie za zgodą rodziców
    lub opiekunów prawnych – którzy w razie zwycięstwa, w imieniu osoby niepełnoletniej dokonują odbioru nagrody.
3. Zasady danego konkursu antenowego, rodzaj nagrody, warunki zwycięstwa w konkursie i przyznania nagrody określane
    są każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję "Radia Kielce”.
4. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska
    oraz miejsca (miejscowości, miasta) zamieszkania.
5. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik jest informowany przez prowadzącego konkurs lub osobę z nim
    współpracującą. Dla potrzeb wydania nagrody laureat konkursu udostępni dziennikarzowi prowadzącemu konkurs
    lub osobie z nim współpracującej swoje dane teleadresowe tj. imię i nazwisko, pełen adres zamieszkania oraz numer
    telefonu kontaktowego (ewentualnie adres poczty elektronicznej).
6. Zwycięzcą konkursu antenowego "Radia Kielce" SA nie może zostać osoba, która w okresie miesiąca poprzedzającego
    konkurs otrzymała nagrodę w innym konkursie organizowanym przez Radio Kielce SA.
7. "Radio Kielce" SA nie dopuszcza możliwości zamiany nagród na inne przewidziane w innych konkursach.
8. "Radio Kielce" SA nie dopuszcza możliwości zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny.

III. Warunki Odbioru nagród.
1. Zwycięzcy konkursów zobowiązani do odbioru nagród:
    a. nagrody rzeczowe – w terminie do 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody,
    b. bilety, zaproszenia, wejściówki - w terminie do 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody, jednak nie później niż
         na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia wydarzenia, którego dotyczą.
2. Nagrody wydawane są w siedzibie "Radia Kielce" SA w godz. 7:00 – 20:00, bądź w innym miejscu wskazanym przez
    "Radio Kielce" SA
3. Nagrody odbierane są w siedzibie "Radia Kielce" SA osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę. W wyjątkowych
    sytuacjach nagrody mogą zostać przesyłane pocztą. "Radio Kielce" SA nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki
    nie dostarczone z winy laureata konkursu (np. podanie błędnych danych teleadresowych, odmowa przyjęcia przesyłki,
    itp.) lub z winy poczty/kuriera.
4. "Radio Kielce" SA przed wydaniem nagrody zweryfikuje poprawność danych laureata (imię, nazwisko, adres
    zamieszkania, numer, numer telefonu komórkowego) podanych przez zwycięzcę dziennikarzowi prowadzącemu konkurs.
    W przypadku odmowy podania danych, bądź podania błędnych danych nagroda nie zostanie wydana.
    "Radio Kielce" ma prawo dokonać weryfikacji tożsamości zwycięscy za pomocą jego dowodu osobistego.
5. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę konkursu w terminie 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody,
    prawo do nagrody służy "Radiu Kielce" SA lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień
    szczegółowych umów zawartych pomiędzy „Radiem Kielce” SA, a fundatorem nagród.
6. W przypadku gdy nagrodami są bilety, zaproszenia, wejściówki - nieodebranie ich na 3 godziny przed godziną
    rozpoczęcia wydarzenia (imprezy, spotkania, projekcji, koncertu, meczu) prawo do nagrody służy "Radiu Kielce" SA
    lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień szczegółowych umów zawartych
    pomiędzy "Radiem Kielce" SA, a fundatorem nagród.

IV. Postanowienia końcowe.
1. "Radio Kielce" SA zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji danego
    konkursu.
2. Dokonując zgłoszenia do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym
    regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
3. "Radio Kielce" SA ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić
    przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku, do którego podjęto uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną
    z niniejszym regulaminem.
4. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych osobowych,
    pozbawia możliwości uczestnictwa w konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu
    cywilnego
6. "Radio Kielce" SA przetwarza dane osobowe uczestników konkursów wyłącznie dla celów organizacji Konkursu
    oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
    o ochronie danych) ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182)
    z późniejszymi zmianami, a także zgodnie z Polityką ochrony danych osobowych oraz Polityką prywatności
    obowiązującymi w "Radiu Kielce" SA.
7. "Radio Kielce" SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe w połączeniach
    telefonicznych, e-mailowych, SMS-owych z winy uczestników lub operatorów.
8. "Radio Kielce" SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nagród rzeczowych.
9. Odpowiedzialność określona w pkt. 8. spoczywa na sprzedawcy, od którego nagrody zostały kupione przez "Radio
    Kielce” SA lub który nagrody dostarczył, a odpowiedzialność z tytułu gwarancji na podmiocie wskazanym w treści
    gwarancji.
10. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia z tytułów określonych pkt. 8. bezpośrednio od podmiotów w nim
    wskazanych.
11. W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza 2000,- zł zwycięzca zobowiązany jest wpłacić
    "Radiu Kielce" SA (jako płatnikowi) zryczałtowany 10 % podatek dochodowy od pełnej wartości nagrody przed jej
    wydaniem.
12. W przypadku sprzeczności postanowień regulaminu dotyczącego danego konkursu z odpowiednimi postanowieniami
    niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy regulaminu danego konkursu.
13. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.radio.kielce.pl

Reklama