RFIL. Sprawdź ile pieniędzy i na co trafi do Twojej gminy z Rządowego Funduszu [RAPORT]

Data publikacji: 31.03.2021 09:58
Kategoria: Wiadomości z regionu
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot.

Ponad 73 mln zł trafiły do województwa świętokrzyskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wsparcie uzyskało 66 samorządów, w tym samorząd naszego województwa - poinformował Krzysztof Lipiec, poseł PiS. Poniżej prezentujemy listę samorządów, które otrzymały pieniądze i informację na co je wykorzystają.

Kielce - 2.600.000,00 zł - zakup gruntów, ok. 5 ha w rejonie Niewachlowa oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych. W planach jest utworzenie warunków do rozwoju lokalnych firm i pozyskania zewnętrznych inwestorów. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup, uzbrojenie i przygotowanie do sprzedaży terenów inwestycyjnych.

Inwestycja ma wspierać rozwój rządowej inwestycji - GUM. Zadanie obejmie: skomunikowanie terenu (drogi dojazdowe i wewnętrzne), badania geologiczne, uzbrojenie, przygotowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego zgodnego z celem oraz realizacja działań promocyjnych.

 

Województwo Świętokrzyskie - 3.000.000,00 zł - Inwestycja obejmuje dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach do obowiązujących standardów. Przeprowadzone zostaną niezbędne inwestycje obejmujące prace budowlane, oraz zakup nowego wyposażenia.

Inwestycja zagwarantuje wysoką jakość świadczenia usług medycznych dla pacjentów. Łączna powierzchnia przeznaczona do modernizacji wynosi 502,45 m2. Planuje się dostosowanie całego oddziału do obowiązujących przepisów OIOM oraz bardziej funkcjonalne rozmieszczenie pomieszczeń.

 

POWIAT KIELECKI

Gmina Bieliny - 500.000,00 zł - zadanie „Budowa drogi gminnej nr 308040T Bieliny - Porąbki od km 0+260 do km 3+030”. Zostanie wybudowana droga gminna klasy D o długości 2,77 km i szerokości jezdni 5 m z lewostronnym chodnikiem o szerokości 2 m i utwardzonym prawostronnym poboczem o szerokości 0,75 m oraz wykonaniem odwodnienia. Wykonane zostanie korytowanie, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa, chodnik z kostki betonowej, pobocza z tłucznia kamiennego, przepusty pod koroną drogi w tym na ciekach wodnych, zjazdy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 03018T, oświetlenie.

Gmina Bodzentyn - 1.000.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Świętej Katarzynie w ulicach: Wzorki, Grabowa, Jodłowa, Widokowa i część ul. Spacerowej. Celem zadania jest rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, poprawa życia mieszkańców oraz ochrona środowiska, gdyż inwestycja jest położona w Świętokrzyskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Inwestycja obejmuje budowę: 5458 mb kanalizacji grawitacyjnej, 2257 mb kanalizacji tłocznej, 5 kpl. przepompowni ścieków, 70 przyłączy (w tym pięciu do gospodarstw agroturystycznych), co umożliwi podłączenie 220 mieszkańców.

Gmina Chęciny - 1.950.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest budowa Zakładu Opieki Zdrowotnej w miejscowości Wolica (gmina Chęciny) z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowo-kanalizacyjną, gazową, ogrzewania z kotłem gazowym, wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: małą architekturę, komunikację pieszą, miejsca postojowe; instalacje zewnętrzne: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, elektryczną z oświetleniem terenu.

Gmina Chmielnik - 300.000,00 zł - Inwestycja obejmuje II etap prac modernizacyjnych na kompleksie edukacyjno-rekreacyjnym przy ul. Kwiatowej w Chmielniku. (zadanie obecnie w trakcie realizacji) polegające na budowie skateparku, ciągów komunikacyjnych oraz utworzenie zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz uporządkowanie zagospodarowania terenu. Do tej pory w pierwszym etapie wykonano modernizację boiska do piłki nożnej, kortu tenisowego i zakupiono lodowisko.

Gmina Daleszyce - 500.000,00 zł - Planowana inwestycja polega na przebudowie i budowie „Domu Ludowego” w Daleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminne Centrum Kultury. Obiekt ma służyć mieszkańcom jako miejsce skupiające miejscowych artystów organizacji pozarządowych oraz miejsce spotkań ludności gminy Daleszyce. Budynek na planie litery L (24,22x19,16) z wysuniętą w kierunku południowym klatką schodową. W uzupełnieniu przewidziano salki zajęć artystycznych itp.

Gmina Łagów - 430.000,00 zł - Przedmiotem wniosku jest realizacja inwestycji pn. „Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą wspomagająca administrację oraz zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Łagów’.

Przedmiotem projektu jest budowa świetlicy środowiskowej w miejscowościach Gęsice, Zamkowa Wola, budynku archiwum w Łagowie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwach Zamkowa Wola, Wiśniowa, Wola Łagowska oraz Złota Woda. Zaplanowano przygotowanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wykonanie ogrodzenia w tych miejscach.

Gmina Łopuszno - 250.000,00 zł - Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego budynku Centrum Kultury w Łopusznie wraz z zagospodarowaniem terenu czyli budową parkingu dla samochodów osobowych, a także utworzenie strefy relaksu. Inwestycja przewidziana na działkach 409/8 i 409/9 w miejscowości Łopuszno.

W centrum znajdować się będzie nowoczesna biblioteka z czytelnią oraz sala wielofunkcyjna, z przeznaczeniem na świetlicę, GOK, pracownie, pomieszczenia biurowe oraz sala taneczna.

Gmina Mniów - 520.000,00 zł - Przedmiotem realizacji inwestycji będą roboty budowlane obejmujące: „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gliniany Las, Grzymałków ul. Spacerowa, Mniów ul. Kamieniec, Mniów ul. Kielecka, ul. Głęboka, ul. Znajoma, Borki, Pępice, Straszów, Malmurzyn, Serbinów - Chyby, Borki Zaolzie, Malmurzyn przy drodze numer 110 obręb Cierchy. Założone zostaną energooszczędne oprawy typu LED.

Gmina Mniów - 1.000.000,00 zł - Przedmiotem realizacji inwestycji będą roboty budowlane obejmujące: - Przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowościach: Pielaki - Zaborowice, Pępice   Buczyna, Straszów - Jarosy, Cierchy - działka numer 115, Wólka Kłucka - Kubiniec, Wólka Kłucka - działka numer 199, Pałęgi w kierunku miejscowości Nowek, Pałęgi w kierunku miejscowości Kłucko, Pałęgi - Poręba, Mokry Bór - działka numer 108/1, Grzymałków ul. Rolna, Pępice działka numer 571, Borki Zaolzie, Borki Przecinka.

Gmina Morawica - 500.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn.: „Rewitalizacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych" polegająca na zwiększeniu ich atrakcyjności. W ramach inwestycji planuje się: 1. Adaptację dawnej oficyny dworskiej w zabytkowym parku na muzeum Ziemi Morawickiej i restaurację. 2. Budowę sceny kulturalnej w zabytkowym parku wraz z interaktywnym placem zabaw. 3. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Morawicy, w tym budowę ścieżek rowerowych, przebudowę ul. Parkowej oraz budowę skateparku wraz z toaletami publicznymi.

Gmina Piekoszów - 2.500.000,00 zł - Budowa i wyposażenie Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie. Planuje się budynek o powierzchni użytkowej 300-400m2,gdzie ok. 2/3 powierzchni wykorzystane będzie na cele kulturalne (biblioteka) i działalność sprzyjającą integracji społeczności lokalnej (świetlica wiejska, klub seniora, itp.). Pozostała powierzchnia przeznaczona będzie na potrzeby OSP (w tym pomieszczenie garażowe na wóz strażacki). Przy obiekcie planuje się budowę parkingu oraz elementy małej architektury, na dachu zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

Gmina Pierzchnica - 618.000,00 zł - Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach wraz z budową sieci wodociągowej w Pierzchnicy i miejscowości Podstole, na odcinku 2 km umożliwiającą podłączenie ok. 30 nieruchomości (dla ok. 120 osób).

Gmina Raków - 400.000,00 zł - Budowa drogi w terenie leśnym. Jest jedyną która łączy miejscowość Papiernia z terenem gminy Raków, po której dowożona jest młodzież do szkół. Droga wymaga budowy lub przebudowy.

Gmina Zagnańsk - 650.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji będzie budowa budynku wielofunkcyjnego, w którym zlokalizowany będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Dziecięcy i Klub Seniora. Celem projektu jest scentralizowanie i podniesienie jakości różnorodnych usług społecznych na terenie gminy Zagnańsk. Inwestycja usprawni dostęp mieszkańców do najważniejszych usług społecznych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

POWIAT BUSKI

Gmina Gnojno - 300.000,00 zł - 1. Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Gnojno poprzez budowę dwóch małych sal sportowych przy Szkołach Podstawowych w Balicach i Jarząbkach.

Wymiary budynku: 26 x 24 m.

Wymiary sali do gry: 24 x 13 m.

Powierzchnia użytkowa: 590 m2.

Sale mają być wyposażone w instalacje wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, nagłośnienie oraz instalację odnawialnych źródeł energii.

2. Budowa zbiornika wodnego - punkt poboru wody na cele rolnicze.

Gmina Pacanów - 300.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie. W ramach projektu przewiduje się poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 3,5m, likwidację przełomów i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym, remont przepustów, zjazdów utwardzenie kruszywem poboczy, odmulenie rowów przydrożnych oraz wykonanie oznakowania.

Gmina Tuczępy - 600.000,00 zł - Budowa Ośrodka Zdrowia w Tuczępach.

Gmina Wiślica - 300.000,00 zł - Urządzenie terenów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Projekt obejmuje:

1. Modernizację stadionu sportowego, w tym podniesienie poziomu płyty boiska piłkarskiego, budowę zaplecza socjalnego stadionu, przebudowę trybun, zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

2. Zagospodarowanie terenów przy siedzibie przyszłego MOSiR-u, podniesienie terenu, wykonanie nowego ogrodzenia, remont drogi dojazdowej.

Projekt poza funkcją rekreacyjno-sportową ma na celu zabezpieczenie wyżej wymienionego terenu przed powodzią.

 

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Gmina Imielno - 1.391.000,00 zł - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie. Boisko wielofunkcyjne projektowane jest w miejscu istniejącego boiska trawiastego. W zakres inwestycji wchodzą:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, zawierające: boisko do piłki ręcznej/nożnej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki oraz kort tenisowy,

- oświetlenie boiska i jego ogrodzenie do wysokości 4 m,

- budowa chodnika do boiska i wokół boiska,

- wyposażenie boisk (bramki, kosze, piłkochwyty, siedziska, trybuny itp.).

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 000915T Mierzwin-Bełk-Kwasków. Chodnik o długości 1725 metrów i szerokości 1,3 m zostanie wykonany jednostronnie w miejscowościach Mierzwin i Bełk. Droga gminna nr 000915T Mierzwin-Bełk-Kwasków (poprzez drogę gminną nr 000919T Sobowice-Bełk) łączy południową część gminy Imielno z drogą powiatową nr 0168T w kierunku miasta Pińczowa. Na drodze panuje duży ruch kołowy i pieszy. Droga nie posiada chodników ani utwardzonych poboczy, tym samym stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia pieszych.

Gmina Jędrzejów - 1.000.000,00 zł - „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic”. 

Przebudowa ul. Klasztornej w Jędrzejowie na odcinku 715 metrów. Planowane do realizacji zadanie zlokalizowane jest w ciągu głównej ulicy miasta biegnącej od wiaduktu kolejowego w kierunku ronda na obwodnicy północnej Jędrzejowa. Projekt obejmuje także przebudowę dwóch skrzyżowań (z ul. Wilanowską i z ul. S. Konarskiego) i trzech przejść dla pieszych.

Małogoszcz - 1.000.000,00 zł - Przedmiotem projektu jest rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu polegająca na:

- remoncie dachu w istniejącej części przedszkola z ujednoliceniem elewacji i spójnej kolorystyki,

- budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem na żłobek /parter - 45 miejsc/ oraz utworzenie dodatkowych sal przedszkolnych dla 50 dzieci zlokalizowanych na I piętrze budynku,

- wyposażenie żłobka i przedszkola,

- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Gmina Małogoszcz w chwili obecnej nie posiada żadnego żłobka publicznego zapewniającego opiekę dla dzieci do lat 3.

Gmina Nagłowice - 1.000.000,00 zł - „Poprawa Infrastruktury Edukacyjnej w Gminie Nagłowice” poprzez budowę budynku sali gimnastycznej przy istniejącej Szkole Podstawowej w Warzynie Pierwszym.

Powierzchnia zabudowy: 423,31 m2, powierzchnia użytkowa - 441,91 m2, kubatura budynku - 3743,82 m3.

 

POWIAT KAZIMIERSKI

Gmina Bejsce - 1.000.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sąsiadujących ze sobą i ogrzewanych z jednego źródła ciepła, budynków urzędu gminy i remizy OSP w Bejscach polegająca na wymianie źródła ciepła z węglowego na ekologiczne wraz z modernizacją sieci CO oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obu budynkach. Inwestycja zakłada także dostosowaniu budynku urzędu gminy dla osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia wewnętrznego na punkty typu LED.

Gmina Czarnocin - 300.000,00 zł - „Rewitalizacja centrum wsi Czarnocin polegająca na przebudowie istniejących placów, chodników i dróg wewnętrznych oraz budowie i przebudowie miejsc postojowych przy budynkach: urzędu gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Czarnocin, działki numer ewidencyjny 589/1 i 588/2”. Celem rewitalizacji będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego odnowienie zniszczonych nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych.

Gmina Opatowiec - 800.000,00 zł - Realizacja projektu „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”. W ramach projektu zostanie zrealizowane następujące zdania: 1. Ścieżka rekreacyjna wzdłuż nadbrzeża Wisły, 2. Modernizacja pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, 3. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna, 4. Wykonanie nawierzchni asfaltowych oraz chodników na Rynku i przyległych ulicach, 5. Przebudowa drogi wewnętrznej oraz schodów do Wisły, 6. Utworzenie miejsc parkingowych, siłowni zewnętrznej i miejsca widokowego, 7. Budowa wiaty przystankowej oraz mini bazarku, 8. Przebudowa oświetlenia ulicznego na Rynku, 9. Wymiana sieci wodociągowej na Rynku, 10. Montaż monitoringu przy urzędzie i Domu Kultury, 11. Budowa pomnika I wojny światowej.

 

POWIAT KONECKI - 2.500.000,00 zł - Zapewnienie odpowiednich warunków dla osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz jednostek organizacyjnych poprzez przebudowę budynku starostwa. Obecnie poradnia jest w wynajmowanym budynku z 1970 r. bez windy . Kompleksowa przebudowa dwóch pięter, w tym przebudowa pomieszczeń pod salę konferencyjną poprawi warunki obsługi klienta, zapewni komunikację dla osób niepełnosprawnych, umożliwi organizowanie stacjonarnych sesji rady powiatu.

Gmina Końskie - 1.000.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi, w ramach której przewiduje się przebudowę budynku walcowni i pudlingarni, budynku suszarni II i „kanału ulgi”, zagospodarowanie terenu muzeum, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej m.in. przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej, instalację ogniw fotowoltaicznych oraz wykonanie powietrznych pomp ciepła, wyposażenie pomieszczeń.

Gmina Słupia Konecka - 1. 679.000,00 zł - Przedmiotem wniosku jest inwestycja w poprawę zaopatrzenia gminy Słupia Konecka w wodę. Planowana jest:

- wymiana pomp w ujęciu wody,

- wykonanie strony internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej,

- montaż instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Mninie,

- wykonanie odgromienia budynku ujęcia wody,

- zakup samochodu osobowo-dostawczego,

- remont siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z utworzeniem pomieszczeń socjalnych,

- wymiana wodomierzy wraz z zakupem systemu zdalnego odczytu,

- remont zbiorników wyrównawczych w Czerwonej Woli, a także ich odgromienie,

- budowa nowych odcinków wodociągu,

- wymiana hydrantów,

- zakup atestowanych zbiorników na wodę 1000 l możliwą do spożycia,

- zakup agregatów prądotwórczych.

Gmina Stąporków - 1.280.000,00 zł - Przebudowa budynku urzędu miejskiego w Stąporkowie w celu poprawy jakości obsługi klienta i zwiększenia dostępności do budynku użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. Planowany jest m.in: montaż windy dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; przebudowa instalacji elektrycznej; zmiana oświetlenia na energooszczędne; zaadaptowanie na parterze pomieszczeń na punkt obsługi klienta - cel: przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19).

Gmina Stąporków - 2.550.000,00 zł - Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym przy PSP w Krasnej. 

Powierzchnia zabudowy: 600 m2 +/-5 proc.; pow. użytkowa: 550 m2 +/-5 proc. w tym m.in. sala gimnastyczna o min. wymiarach 24x12 m i wysokości min 6,25 m, szatnie z zapleczem sanitarnym, budowa magazynu sprzętu, pokój nauczycieli W-F, sala fitness; budowa łącznika.

 

POWIAT OPATOWSKI

Gmina Lipnik - 2.500.000,00 zł - Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów polegająca na wymianie rurociągów ze studni głębinowych do zbiorników wyrównawczych, rurociągów ssawnych wraz armaturą odcinającą, remont stacji uzdatniania, odwiertu i uzbrojenia dwóch otworów studziennych. Przebudowa rurociągów technologicznych na stacji uzdatniania wody. Wymiana szaf sterowniczych elektrycznych. 

Gmina Opatów - 3.200.000,00 zł - Projekt pod nazwą „Rewitalizacja Miasta Opatowa”. W ramach projektu powstaną: otwarty basen z terenem rekreacyjnym i sportowym dla dzieci i dorosłych, remont zabytkowego Rynku (budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wymiana nawierzchni i oświetlenia, instalacja monitoringu).

Przebudowa i utworzenie muzeum w budynku dawnego więzienia oraz rewitalizacja Skweru Gombrowicza (oświetlenie, elementy małej architektury, budowa chodników, zmiana lokalizacji pomnika).

Gmina Sadowie - 900.000,00 zł - Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu.

Gmina Tarłów - 500.000,00 zł - Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku urzędu gminy w Tarłowie. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu docieplenia, wymianie okien drewnianych na okna PCV, przebudowie dachu oraz pokryciu go blachą powlekaną. Dodatkowo zostanie zainstalowana wentylacja w pomieszczeniach oraz wykonana instalacja fotowoltaiczna na dachu.

Gmina Wojciechowice - 200.000,00 zł - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jasice, gmina Wojciechowice. Planowana inwestycja to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przeznaczony na potrzeby mieszkańców wsi Ługi i Smugi.

 

POWIAT OSTROWIECKI - 5.000.000,00 zł - Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakres inwestycji obejmuje budowę na dachu szpitala lądowiska. Komunikację z płytą lądowiska zapewni winda i klatka schodowa. Zarówno do windy, jak i klatki schodowej prowadzić będą zadaszone pomosty, co umożliwi transport pacjentów bez względu na warunki pogodowe.

Gmina Bałtów - 2.250.000,00 zł - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Okół - II etap.

 

POWIAT PIŃCZOWSKI

Gmina Działoszyce - 1.000.000,00 zł - Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowskiej 7 w Działoszycach. W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy budynek o funkcji żłobka oraz przedszkola. Ze żłobka będzie mogło korzystać 22 dzieci w wieku do lat 3, zaś w przedszkolu znajdzie się miejsce dla 50 przedszkolaków. Powierzchnia użytkowa całego budynku wynosić będzie około 450 m2.

W budynku znajdą się dwie sale na potrzeby przedszkola oraz jedna sala dla dzieci w wieku do lat 3 wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi.

Gmina Kije - 300.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej w gminie Kije. Inwestycja obejmuje trzy zadania:

1. Poprawę efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku ośrodka zdrowia oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych,

2. Termomodernizację budynku OSP w Kijach (ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego),

3. Budowę świetlicy wiejskiej w Kokocie wraz z zagospodarowaniem terenu (budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym o powierzchni 70 m2 wraz z niezbędnymi instalacjami).

Gmina Pińczów - 1.000.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa Giełdy Rolnej w Pińczowie - pierwszy etap. Zakres prac obejmuje budowę budynku administracyjno-socjalnego wraz ze wszelkimi przyłączami. Dostępne będą sanitariaty dla osób korzystających z giełdy. W budynku będzie działało biuro świadczące usługi związane z poszukiwaniem odbiorców upraw. Będzie to ogromna pomoc i szansa dla rolników.

 

POWIAT SANDOMIERSKI - 1.500.000,00 zł - Przebudowa pomieszczeń na zaplecze dydaktyczne w celu utworzenie kierunku pielęgniarstwo przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Sandomierzu.

Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich na potrzeby utworzenia bazy lokalowej niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. W efekcie mają powstać sale dydaktyczne oraz baza do kształcenia w zawodach medycznych.

Gmina Koprzywnica - 545.000,00 zł - Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez utworzenie obszarów zieleni na terenie dawnego Rynku „Targowego” przy ul. 11 Listopada oraz Rynku Głównego w Koprzywnicy. Inwestycja obejmuje założenie łąki kwietnej, trawników i rabat, a także budowę chodników, montaż lamp parkowych LED oraz innych elementów małej architektury. Powstanie także pomnik poświęcony historii miasta).

Gmina Obrazów - 400.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej tj. urzędu gminy w Obrazowie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Gospodarki Komunalnej, Ośrodka Zdrowia w Kleczanowie oraz w Świątnikach, Szkół Podstawowych w Obrazowie, Kleczanowie, Bilczy, Głazowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

Gmina Wilczyce - 1.955.000,00 zł - Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Gałkowicach Ocin poprzez wymianę instalacji elektrycznej , hydroforów, zaworów i innych urządzeń.

Gmina Zawichost - 500.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku remizy OSP, przy ul. Żeromskiego 12, 27-630 Zawichost, działka numer 221/3 dla potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców miasta, przebudowa parkingu przy remizie, remont chodnika przy remizie, oraz zakup wyposażenia.

 

POWIAT STARACHOWICKI - 1.000.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja budynków II LO oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach. Zadanie obejmuje modernizacja instalacji CO, ocieplenie dachu i ścian, wymianę okien i drzwi, modernizację oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej.

Gmina Brody - 475.000.00 zł - Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku w Jabłonnie pod świetlicę wiejską. Celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzony remont, wymienione zostaną stropy, nowy dach, a całość zostanie ocieplona.

Gmina Mirzec - 1.000.000,00 zł - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem. Projekt zakłada budowę sali gimnastycznej: powierzchnia zabudowy - 826,20 m2, powierzchnia użytkowa - 724,92 m2, wysokość budynku - 13,35m, z jednokondygnacyjnym łącznikiem przylegającym bezpośrednio do budynku istniejącego. Na parterze: wiatrołap, szatnia dla gości, sanitariaty ogólnodostępne, dwie szatnie (każda dla ok. 16 osób), ponadto powstanie pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Gmina Pawłów - 2.525.000,00 zł - Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pawłów.

Gmina Starachowice - 4.000.000,00 zł - Rewitalizacja wybranych obszarów miasta Starachowice obejmująca: rekultywację Zbiornika Pasternik (30 ha) wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej, grobli (nasadzenia roślin, ścieżka rowerowa, plac zabaw, pergole, oświetlenie, parkingi, ciągi piesze) i budową mostku na rzece Kamiennej (długość 25 m), kompleksową modernizację Parku Kultury (instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowa windy, montaż odnawialnych źródeł energii) wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ogród, parking, oświetlenie, monitoring).

 

POWIAT STASZOWSKI

Gmina Bogoria - 1.000.000,00 zł - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Bogoria poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii oraz budowa sieci hotspotów na terenie gminy Bogoria.

Gmina Łubnice - 150.000,00 zł - Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży   etap trzeci część zlewni Łubnic, Łyczby, Przeczowa. Będzie to już kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łubnice, która przyczyni się w znacznej mierze do ochrony środowiska.

Gmina Osiek - 1.500.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Osiek polegająca na wymianie dotychczas stosowanych tradycyjnych źródeł światła na technologię LED, wymianę wysięgników - 858 sztuk, demontaż opraw - 930 sztuk, montaż opraw LED - 967 sztuk, wymiana źródeł światła - 147 sztuk, wymiana skrzynek sterujących - 65 sztuk.

Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2 740 mb. o szerokości jezdni 5 m i szerokości pobocza 2x0,50 m. Planowane do realizacji zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi łączącej ze sobą dwie gminy Osiek i Staszów. Inwestycja będzie polegała na położeniu nowej nawierzchni z masy bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy, zjazdów i renowacji odwodnienia. Planuje się również wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m na odcinku 1500 mb.

Gmina Rytwiany - 300.000,00 zł - Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany:

Zadanie 1: Zachowanie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Zadanie 2: Zagospodarowanie i adaptacja terenu na cele gospodarcze związane ze stworzeniem placu targowego.

Zadanie 3: Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych wraz z przebudową ul. Armii Krajowej i ul. Kościelnej.

Inwestycja wynika z obowiązującego Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany i jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Gmina Staszów - 1.000.000,00 zł - Budowa portu przeładunkowego w Grzybowie. Inwestycja polega na wykorzystaniu potencjału dwóch linii kolejowych przebiegających przez Staszów i Grzybów: towarowej linii szerokotorowej numer 65 (LHS) umożliwiającej bezpośredni eksport i import towarów z Dalekiego Wschodu, a także linii kolejowej numer 70, która umożliwi dalszy transport towarów w Polsce i Europie Zachodniej. Powierzchnia operacyjna 80000 m2, powierzchnia składowa 4000TEU, przeładunek roczny 250000TEU. W bieżącym roku trwają prace nad koncepcją budowy portu przeładunkowego.

Gmina Szydłów - 500.000,00 zł - Inwestycja „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szydłów” zakłada rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie Szydłów, która umożliwi kolejnym mieszkańcom podłączenie się do sieci kanalizacyjnej i rezygnację z przydomowych szamb.

 

POWIAT WŁOSZCZOWSKI - 1.700.000,00 zł - Inwestycja „Utworzenie i wyposażenie pracowni tomografii komputerowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie” dotyczy zakupu nowoczesnego tomografu komputerowego i wykonania prac adaptacyjnych niezbędnych do zagospodarowania i wyposażenia pomieszczeń ZOZ we Włoszczowie na potrzeby pracowni tomografii komputerowej. Obecnie szpital korzysta z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie wykonywania i opisu badań tomografii komputerowej, a ceny tych świadczeń wzrosły w okresie pandemii koronawirusa.

Gmina Krasocin - 2.500.000,00 zł - Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Krasocin.

Gmina Secemin - 200.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Żelisławiczki i Międzylesie. Zakres inwestycji dotyczy budowy kanalizacji sanitarno-ciśnieniowej o łącznej długości 5,9 km wraz z przepompowniami ścieków oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi również budowa oczyszczalni ścieków oraz wodociągu o długości 0,12 km.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PROW w kwocie 1 999 722,00 zł.

Reklama